यस संस्थामा सदस्य भए  पश्चात अनिवार्य मासिक बचत गर्नु पर्ने छ।

बचत रकम जम्मा रकम एकमुष्ठ रकम
५०० ×६० महिना ३०,००० ३५,०००
१,०००×६० महिना ६०,००० ७०,०००