यस बचत योजनामा न्युनतम रु १००००० (एक लाख ) भन्दा माथि र ३ बर्ष भन्दा धेरै समय अबधी बचत गर्ने सदस्यलाई प्रतैक बर्षको दशैको अवसरमा रु २,००० ( दुई हजार ) सम्मको उपहार संस्थाद्वारा प्रदान गरिने छ।

बचत अवधी ३/३ महिना ६/६ महिना वार्षिक एकमुष्ठ
६ महिना ११% १२%
१ बर्ष १२% १३%  
२ बर्ष १३% १३.५% १४%  
३ बर्ष १४% १४.५% १४.५%  
४  बर्ष १५% १५.५% १६%  
५ बर्ष १६% १६.५% १७%